ХИДРОЛОГИЈА

НОВА КЊИГА

ОСТАЛИ КРУСЕВИ

МЕРЕЊЕ ВОДОСТАЈА И ПРОТИЦАЈА

Водостај одређеног места на водотоку представља ниво воде од произвољно одабране тачке на месту мерења. Тачка од које се мери водостај одређује се емпиријски и означава се као нулта тачка. Водостаји изнад те тачке представљају позитивне вредности и исказују се у центиметрима, а водостаји нижи од нулте тачке исказују се као негативне вредности, такође у центиметрима. Водостаји су, дакле, релативна величина.

Протицај представља количину атмосферске воде која протекне кроз овлажени профил реке у једној секунди, поред неког места. Изражава се у m³/s или l/s

hirologija

УПУТСТВО

ЗАДАТАК ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

1. Поставите водомер на потоку који има слатно воде и мерите свакога дана. Нанесите податке на графикон и статистички обрадите податке. 

2. Узмите објављене податке са најближе станице на којој се мере водостај и протицај за више године и статистички их обрадите.

ИСТРАЖИВАЧКА ШКОЛА ГЕОГРАФИЈЕ 

 © 2023 Сва права задржана.