ИСТРАЖИВАЧКА ШКОЛА ГЕОГРАФИЈЕ

КЛИМАТОЛОГИЈА

ОСТАЛИ КУРСЕВИ

СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА У КЛИМАТОЛОГИЈИ

Клима као метеоролошки појам је скуп метеоролошких утицаја и појава које у одређеном временском периоду чине средње стање атмосфере на неком делу Земљине површине. Клима је статистички профил времена током дужег временског периода. Она се мери проценом обрасца варијација у температуривлажности, атмосферском притискуветру, падавинама, броју атмосферских честица и другим метеоролошким променљивама у датом региону током дугих временских периода. Клима се разликује од времена, по томе што време описује само краткорочне услове тих променљивих у датом региону.

СОФТВЕР

ЗАДАТАК СА САМОСТАЛАН РАД

Са сајта Републичког хидрометеоролошког завода преузми податке за једну или више година за неку метеоролошку станицу. Статистички обради један или више метеоролошких елемената за дужи низ година. Израчунај средње вредности, стандардну девијацију, екстремне вредности, тренд, цикличну компоненту… Добијене резултате представи графички и објави рад.

ИСТРАЖИВАЧКА ШКОЛА ГЕОГРАФИЈЕ 

 © 2023 Сва права задржана.